FIXA:s ABC

Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna normalt sett inte har ett personligt ansvar för bolagets skulder. För att starta ett aktiebolag krävs en insats på 25 000 SEK i aktiekapital. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten t ex inventarier, maskiner eller dyl – så kallad apportegendom.

Bokföring

Alla som driver en verksamhet är enligt lag skyldig att bokföra affärstransaktioner. Enligt bokföringslagen skall varje affärshändelse presenteras i både datum- och systematisk ordning.

Civilekonom

Person som arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt med utredningsarbete.

Deklarera

Att deklarera innebär att rapportera till skatteverket gällande moms, arbetsgivaravgifter, skatter och inkomstdeklaration mm.

Deklarationsombud

En person som fått fullmakt att deklarera ditt företags moms, inkomstskatt och arbetsgivaravgift, för att förenkla din företagsvardag.

Enskild näringsverksamhet

Som enskild näringsidkare står man utan skydd om företaget skulle hamna i obestånd. Detta betyder att ägaren blir personligt betalningsansvarig vid ev skulder men också enskilt ansvarig för t ex ingångna avtal.

F-skatt

F-skatt är en form av skatt som betalas av den som driver någon form av näringsverksamhet. När man innehar F-skatt har företagaren ett eget ansvar att betala in kommunalskatt, statlig inkomstskatt och sociala avgifter.

Gåva

För den som önskar ge en gåva är den idag skattefri, om du håller dig inom vissa begränsningar.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är en företagsform som innebär att det finns två eller flera bolagsmän. Dessa kan vara fysiska eller juridiska personer. I likhet med enskild firma så är det bolagsmännen som är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder samt så tar delägarna del av vinsten istället för att betala ut lön på vanligt sätt.

Inkasso

Inkasso är ett krav om åtgärd från en borgenär (den som lånat ut pengar) mot en gäldenär (den som är skyldig pengar) för att driva in en obetald skuld. Exempel på sådana skulder kan vara obetalda fakturor av olika slag.

Jämkning

I de fall man önskar betala mer eller mindre skatt än vad som framgår av skattetabellen kan man pröva detta hos skatteverket. Skatteverket gör då en preliminär uträkning där de tar hänsyn till förväntad inkomst och avdragsgilla utgifter.

Konkurs

Konkurs är för de allra flesta ett negativt begrepp och betyder att en persons eller ett företags samtliga tillgångar tas om hand för att fördelas mellan de borgenärer som har ett ekonomiskt krav på personen eller företaget. En konkurs föregås av en bedömning av tingsrätten som utreder om det förefaller möjligt att få personen eller företaget att betala sina skulder utifrån de förutsättningar som presenterats.

Moms

Moms är en skatt som i sista hand betalas i samband med konsumtion i någon form. Näringsidkare betalar moms för de tjänster eller produkter företaget omsätter men kan också kvitta den momsen på produkter eller tjänster som företaget behöver köpa för att bedriva sin verksamhet. I vissa fall gäller omvänd skatteskyldighet, t ex inom byggsektorn.

Nyckeltal

Är ett jämförelsetal/värde som ger dig koncentrerad och förenklad information om mer komplexa förhållanden. Nyckeltalen ger dig en uppfattning om hur utvalda variabler förhåller sig till varandra och hjälper dig att jämföra din verksamhets utveckling över tid. Du kan använda nyckeltalen som underlag för analys, styrning, planering och för att fatta rätt beslut.

Näringsverksamhet

Är ett samlat begrepp för de verksamheter vi tagit upp ovan och betyder en verksamhet som bedrivs av juridisk eller fysisk person, som har ett vinstsyfte och en viss varaktighet.

Preskription

Preskription är ett juridiskt begrepp som påvisar att rättsliga följder upphör viss tid efter det att brottet inträffat.

Redovisningskonsult

Är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning. Arbetsuppgifterna kan variera från att biträda en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Resultaträkning

Resultaträkning är en sammanställning av resultatkonton i företagets bokföring. Den visar företagets intäkter och kostnader samt vinst eller förlust.

ROT och RUT

Den som anlitar dig för ROT- eller RUT-arbete kan få skattereduktion – ROT- eller RUT-avdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till ROT- och RUT-avdrag. Arbete som utförs hos personer du är släkt med ger inte heller rätt till ROT- eller RUT-avdrag.

Skatter

Skatter är en lagstadgad avgift att betala till staten. Vi på F!XA Redovisning ser till att er skatt alltid är korrekt och redovisas i tid.

Taxeringsår

Taxeringsår är det år då beskattning sker. Beskattning sker utifrån föregående års(beskattningsårets) inkomster, t ex 2023 beskattas du för 2022 års resultat.

Utmätning

Utmätning innebär att skulderna blivit så höga att kronofogden gör en utredning om vilken egendom (fast eller lös) som finns att ta från företaget för att täcka skulderna.

Verifikat

Detta är ett bevis på att en affärshändelse ägt rum. Detta kan t ex vara ett kvitto eller ett kontoutdrag.

Yrkande

Ett yrkande kan man lägga fram när man vill framställa ett krav.

Årsredovisning

En årsredovisning är ett av många sätt att sammanställa ett företags räkenskaper under räkenskapsåret.

Överklagande

Det är viktigt att komma ihåg att man alltid kan överklaga om man inte är nöjd med ett beslut.